top of page

Een geogrid is een roosterweefsel dat als een soort funderingsrooster wordt toegepast, vooral bij wegenis en zwaar belaste verhardingen. Geogrids gaan spoorvorming op wegen tegen en worden ook bijvoorbeeld toegepast bij stabilisatie of wapening van grond of  ter voorkoming van afschuiving bij taluds. 

Door het rooster, de coating en de speciale uitvoering van het geogrid worden de krachten op het wegdek beter verspreid in de fundering en daarmee de draagkracht van de fundering dus vergroot. Hierdoor komen minder verzakkingen en horizontale verplaatsingen voor. 

Grondstabilisatie